Regulamin usługi e-Obserwacje


1 WSTĘP
Serwis e-Obserwacje.pl wspomaga ewidencjonowanie drogą elektroniczną (poprzez Internet lub aplikacje mobilne) zwierzyny oraz miejsc bytowania zwierzyny. Warunkiem korzystania z Serwisu e-Obserwacje.pl i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu e-Obserwacje.pl oraz reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników i Serwisu.
Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem i właścicielem Serwisu e-Obserwacje.pl jest Venatu A. Zatwarnicka sp.j. z siedzibą w Złotowie.
2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych we wszystkich formularzach.
3. Rozpoczynając pracę z Serwisem e-Obserwacje.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez w Serwisie zawartych w nim danych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do korzystania z Serwisu.
4. Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Serwis e-Obserwacje.pl – serwis Webowy, którego dotyczy ten regulamin, w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany Serwisem.
Usługobiorca – podmiot wykupujący dostęp do usług serwisu e-Obserwacje.pl.
Administrator Serwisu – osoba lub osoby, które mają prawo konfigurować i dokonywać zmian w imieniu właściciela Serwisu lub przez samych włąścicieli. Administrator Serwisu w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany jest Administratorem.
Użytkownik – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkowników można podzielić na:
Użytkowników Zarejestrowanych – wykonujących działania w Serwisie w imieniu Usługobiorcy, który zakupił w Serwisie Usługę e-Obserwacje,
Użytkowników testowych, którzy wykorzystują testowe dane logowania do testowania Systemu.
Dane – informacje, które Użytkownicy oraz Administrator dobrowolnie umieszczają w Serwisie.
Aplikacja – program działający na urządzeniu, korzystający z zasobów Serwisu e-Obserwacje.
Konto użytkownika – udostępnione przez Serwis Użytkownikowi miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane i w ramach którego zarządza Danymi.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.
Usługa e-Obserwacje – zbiór usług oferowanych przez serwis e-Obserwacje.pl. Usługa e-Obserwacje w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywana jest również Usługą.
Zamówienie – złożone przez Usługobiorcę zapotrzebowanie na Usługę e-Obserwacje lub dostęp do innych funkcjonalności wykonywanych w ramach odrębnego zlecenia, dostarczone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcjonalności serwisu e-Obserwacje.

4 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis e-Obserwacje.pl udostępnia platformę w zakresie korzystania z serwisu poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
2. Każdemu Użytkownikowi udostępniona zostaje przestrzeń na Dane, aby mógł wprowadzać informacje.
3. W ramach Serwisu e-Obserwacje.pl nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów i kodów komputerowych, które mogą przyczynić się nieprawidłowego z przeznaczeniem działania Serwisu lub Aplikacji korzystającej z Serwisu.

5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis e-Obserwacje.pl daje odpłatny dostęp do Usługi, umożliwiający Usługobiorca dostęp do Usługi. Użytkownicy zarejestrowani mogą dokonywać wpisów logując się poprzez WWW do Serwisu e-Obserwacje (www.e-Obserwacje.pl/) lub poprzez aplikację mobilną e-Obserwacje.
2. Korzystanie z Usługi jest możliwe po zakupie Usługi przez Usługobiorcę.
3. Dostęp do Usługi otrzymuje Usługobiorca i wszyscy wskazanie przez niego Użytkownicy. Użytkownik może korzystać z usługi po akceptacji Regulaminu. Każdy Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość wprowadzania informacji do serwisu po zalogowaniu przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła.
4. Serwis e-Obserwacje.pl umożliwia informacji do serwisu poprzez stronę WWW oraz aplikację mobilną.
5. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć Administratorom i właścicielom Serwisu nazwę podmiotu który reprezentuje oraz dane obwodów łowieckich lub innych terenów, dla których Użytkownicy zarejestrowani mogą wprowadzać informacje.
6. Administratorzy i właściciele Serwisu mogą dokonywać modyfikacji i zmian w Serwisie.
7. Użytkownicy Zalogowani pozwalają na udostępnianie wprowadzonych przez siebie danych innym Użytkownikom należącym do tego samego Usługobiorcy oraz Administratorom Serwisu.
8. Administrator Serwisu może wykorzystać samodzielnie lub przekazać dla celów naukowych lub statystycznych innym podmiotom, w szczególności jednostkom naukowym dane naukowe serwisu e-Obserwacje. Dane naukowe serwisu e-Obserwacje są to dane, które przejdą proces anonimizacji i dotyczyć będą zebranych przez usługobiorcę informacji o zaobserwowanej zwierzynie i miejscach bytowania zwierzyny. Proces anonimizacji dotyczyć będzie w szczególności czasu i miejsca wykonanych obserwacji, tak by nie można było określić którego Usługobiorcy dotyczą dane, kiedy (z dokładnością do miesiąca) , w którym miejscu i przez jaką osobę dane zostały zebrane.
9. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za wprowadzanie w nim Danych.
10. Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Usługobiorca nie opłaci abonamentu.
11. Serwis e-Obserwacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników Dane i nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania Serwisu.
12. Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Serwis e-Obserwacje.pl może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały.
13. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie poniższych rodzajów treści:
a) Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji w systemach komputerowych.
b) Treści bezprawnych, obraźliwych, wydających się obraźliwymi, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich Autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
c) Danych, treści naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
14. Zabronione jest używanie w Serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6 ROLA OPERATORA SERWISU e-Obserwacje.pl
1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich Użytkownicy mogą doznać lub doznali korzystając z informacji zamieszczonych w Serwisie lub z powodu nieprawidłowej pracy Serwisu i/lub aplikacji mobilnej.
3. Właściciel oraz administratorzy zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Właściciel oraz administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych oraz w razie uzasadnionych przyczyn całkowitego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług.
5. Administratorzy i właściciele Serwisu nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.

7 REJESTRACJA
1. Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu e-Obserwacje.pl może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i dla której poprawnie wprowadzone zostaną do Serwisu dane jednoznacznie identyfikujące Użytkownika w tym: imię i nazwisko.
2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach działania Serwisu, informacyjnych oraz statystycznych.
4. Dodatkowe dane przekazywane podczas korzystania z serwisu oraz aplikacji e-Obserwacje są dobrowolne i mają na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz usprawnienia przekazywania informacji wśród Użytkowników zarządzanych przez Usługobiorcę.

8 WPROWADZANE I PRZECHOWYWANE DANE
1. Użytkownik podaje dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie e-Obserwacje.pl oraz z korzystania z aplikacji e-Obserwacje.
2. Wskazane dane to: imię i nazwisko użytkownika.
3. Użytkownik może przekazać również numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres email.
4. Użytkownik wprowadza do serwisu lub aplikacji e-Obserwacje dane związane z funkcjonalnościami systemu w tym informacje dotyczące lokalizacji i obserwacji zwierzyny oraz miejsc bytowania zwierzyny.

9 USUNIĘCIE DANYCH, COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie i zarządzanie danymi osobowymi odbywa się zgodnie z Regulaminem podpowierzania danych osobowych w usłudze e-Obserwacje. Regulamin dostępny jest pod adresem https://e-obserwacje.pl/EObserwacje_RegulaminRodo.pdf .
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a) żądania usunięcia danych – imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego oraz adresu email,
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
2. W każdym z wymienionych wyżej przypadków Użytkownik musi skontaktować się z Usługobiorcą, a Usługobiorca (administrator danych osobowych Usługobiorcy) powinien przekazać do Administratora serwisu wyraźniej i jasno określonej dyspozycje, z uwzględnieniem działań, które powinny być podjęte.
3. Gdy zgodnie z przepisami prawa Administratorzy systemu będą mogli usunąć dane Użytkownika – nasi pracownicy zanonimizują (uczynią niemożliwymi do powiązania z konkretną osobą) dane osobowe. Administratorzy serwisu poinformują Usługobiorcę o fakcie animizacji danych osobowych Użytkownika. Wskazane dane zostaną zanonimizowane niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych.
4. Nie będzie możliwe przywrócenie raz zanonimizowanych danych.

10 APLIKACJE KORZYSTAJĄCE Z SERWISU e-Obserwacje.pl
Właściciel Serwisu wyraża zgody na korzystanie z Usługi jedynie z wykorzystaniem aplikacji wskazanych na poniższej liście:
a) przeglądarkami internetowymi posiadającymi funkcjonalność przeglądania zasobów całego Internetu: Chrome w wersji wyższej niż, Firefox w wersji wyższej niż,
b) aplikacją mobilną e-Obserwacje,
c) aplikacją mobilną e-Polowanie,
d) aplikacjami, dla których właściciel serwisu e-Obserwacje.pl wyraził pisemne, podpisane przez właściciela, pozwolenie na papierze.

11 ZMIANY W REGULAMINIE
O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu e-Obserwacje.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

12 WEJŚCIE W ŻYCIE
Niniejszy regulamin Serwisu e-Obserwacje.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 01.01.2023 roku.

© Copyright 2023 e-obserwacje